Mycena olida    

Mycena olida

Autoren: Hemimycena olida, (Bresadola) Singer, ? / Mycena olida, Bresadola, 1887 / Marasmiellus olidus, (Bresadola) Singer, 1951

Klassfikation: Mycena / Helmlinge - Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae, Mycena

Aktueller Name: Mycena olida

Taxon: Mycena olida

aktualisiert: 20.10.2016

Geschmack

pilzig

Basidienmerkmale

2sporig

Sporen

mit grossem Öltropfen

Standort

auf Holz

Gattungen:

Mycena: Helmlinge2454 Flammer, T ©

2457 Flammer, T ©

2455 Flammer, T © - 2sporige Basidien

2456 Flammer, T © - Kaulozystiden