Sorosporium saponariae / Brandpilz

aktualisiert: 20.10.2016


Autoren: Sorosporium saponariae, F. Rudolphi, 1830 / Schizoderma saponariae, (F. Rudolphi) Fries, 1832 / Ustilago rudolphii, Tulasne & C. Tulasne, 1847 / Microbotryum rudolphii, (Tulasne & C. Tulasne) Léveillé, 1849 / Thecaphora saponariae, (F. Rudolphi) Vánky, 1998

Klassfikation: Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycotina, Ustilaginomycetes, Ustilaginales, Glomosporiaceae

Aktueller Name: Sorosporium saponariae / F. RudolphiGattungen:

Sorosporium: Russpilze


Sorosporium saponariae - Flammer, T© 1560