Marginalzellen

aktualisiert: 20.10.2016
Zellstrukturen an den Lamellenschneiden.Marginalzellen - Kettengliederartige Marginalzellen an den Lamellen - Flammer, TŠ 937