Stacheln

aktualisiert: 23.11.2018 04:25:11
Hymenophor der Stachelpilze.


Art/en:

Hydnum repandum: Semmelstoppelpilz

Sarcodon imbricatus: Habichtspilz

Gattung/en:

Sarcodon: Habichtspilz, Stacheling

Hydnum: Semmelstoppelpilz, Stoppelpilze

Links

Pilze bestimmen Inhaltsverzeichnis - (9178)


Stacheln - Stacheln von Hydnum Repandum / Semmelstoppelpilz - Flammer, TŠ 428

Stacheln - Stacheln von Sarcodon imbricatum - Flammer, TŠ 4962